daneshjoei http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com 2019-09-22T15:05:46+01:00 text/html 2011-05-09T14:04:43+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian گزارش آز.فیزیک -آز ثابت فنر http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/13 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">بنام خدا</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">آزمایش ثابت فنر</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">رضا جلیلیان گروه 4</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">هدف بدست آوردن ضریب ثابت کشسانی فنر (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">k</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">) در آزمایش اول و ضریب جرمی فنر (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">f</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">) و مجددا ضریب ثابت کشسانی فنر (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">k</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">) در آزمایش دوم است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;برای انجام دو آزمایش به وسایل زیر نیاز داریم:</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">1-فنر</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">2-پایه نگهدارنده</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">3-خط کش با دقت میلی متر</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">4-تعدادی وزنه با جرم های مختلف</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">5-ترازو با دقت گرم</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">6-کرونومتر</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">7-نوارچسب</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">شرح آزمایش:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"><br>ابتدا فنر را در بالای پایه نصب می کنیم و خط کش را مقابل آن با نوار چسب می چسبانیم و عدد مقابل پایین ترین نقطه ی فنر را بر روی خط کش می خوانیم<br>و آن را&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">x</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">1&nbsp;&nbsp; می نامیم.<br>حال وزنه ای را با ترازو وزن کرده تا از صحت جرم&nbsp;آن مطمئن شویم.وزنه را به فنر آویزان کرده و دوباره عدد پایین ترین نقطه ی فنر مقابل خط کش را خوانده و </span></font></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">آن را&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">x</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">2&nbsp; می نامیم.از رابطه ی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">x=x</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">1-</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">x</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>مقدار افزایش طول فنر را بدست می آوریم.باید این مقدار را بر حسب متر بنویسیم.سپس از رابطه ی </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">F=kx</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; (که در آن نیرو&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">f=mg</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> است )</span></font></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; را بدست می آوریم.این کار را با 8 وزنه ی مختلف انجام می دهیم و نتیجه ی آن در جدول زیر به چشم می خورد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">حال نمودار </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">F</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; بر حسب </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">X</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> را رسم کرده و خط </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">F=kX</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> را رسم می کنیم و شیب خط حاصل مقدار </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">k</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> می باشد.<br>در آزمایش دیگری می خواهیم ثابت کشسانی فنر (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">k</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">) و ضریب جرمی فنر (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">f</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">) را از رابطه ی زیر بدست آوریم:</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">T=2</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">که در آن </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">T</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> زمان یک نوسان,</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">M</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> جرم وزنه,</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">m</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> جرم فنر و </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">f</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> ضریب جرمی فنر می باشد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">شرح آزمایش:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">وزنه ای را به فنر وصل کرده و آن را به نوسان در می آوریم.با کرونومتر زمان 30 نوسان را بدست می آوریم.(هر نوسان یک حرکت رفت و برگشت کامل است) <br>از تقسیم زمان بدست آمده بر تعداد نوسان یعنی همان 30 ,زمان یک نوسان را حساب می کنیم.سپس </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">T</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> را نیز محاسبه می کنیم.<br><br>با 8 وزنه ی مختلف این کار را تکرار می کنیم .حاصل در جدول زیر آمده است:</span></font></p> <p dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">می خواهیم از رابطه ی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">T=aM+c</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; که در آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">a=4</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">c=4 &nbsp;fm</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; است,</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">k</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;و </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">f</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; را بدست آوریم.برای این کار از نتایج بدست آمده در جدول,نمودار<br>&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font size="1"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">t</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> بر حسب </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">M</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> را رسم می کنیم و شیب خط حاصل مقدار </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">a</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp; را می دهد.از رابطه ی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">a=4</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;,&nbsp;&nbsp;&nbsp; را بدست می آوریم و </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">c</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> که عرض از مبدا نمودار&nbsp; رسم شده است را در رابطه ی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">c=4&nbsp;&nbsp; fm</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> قرار داده و مقدار </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">f</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA"> را بدست می آوریم.</span></font></p> text/html 2011-05-05T12:45:49+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian گزارش كار آزمایشگاه گیاهشناسی -بشره پیاز http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/12 <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>نام آزمایش:مشاهده اپیدرم پیاز</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>هدف آزمایش:بررسی سلول های اپیدرمی</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>مواد و وسایل مورد نیاز:</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>میکروسکوپ،لام و لامل،تیغ،آب مقطر،پیاز</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>روش انجام کار:</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>یک لایه از پیاز جدا می کنیم و سپس اپیدرم بیرونی یا درونی ان را با دست از برگ جدا کرده روی لام قرار&nbsp; داده، قسمت های اضافی را با تیغ برش زده و جدا می کنیم ،با ریختن چند قطره آب بر روی نمونه از خشک شدن سلول جلوگیری می کنیم،سپس لامل را روی ان قرار می دهیم و برای مطالعه نمونه ان را زیر میکروسکوپ قرار می دهیم.(در مشاهده این نمونه از لنز 40 استفاده می کنیم) </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>تعداد سلول های مشاهده شده را یادداشت می کنیم و سپس تعداد سلول ها در یک سانتیمتر مکعب را به دست می اوریم.(7 یاخته مشاهده شد) </FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>تصویر مشاهده شده با آب:<IMG height=167 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/onion_files/image003.gif" width=521></FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4></FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG height=150 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/image3.jpg" width=200 border=0>پس از استفاده از لوگل</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-04-10T13:08:05+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian خاك چیست؟ http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/11 <TR><TD style="BACKGROUND-POSITION: center top; BACKGROUND-IMAGE: url(/images/article/headercontent.gif); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" width="100%"> <P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; COLOR: rgb(53,87,112); LINE-HEIGHT: 25px; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; TEXT-ALIGN: center">خاک چیست؟</TD> <TD noWrap width=40></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD height=10></TD></TR> <TR> <TD class=abstractnews width="100%"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD noWrap width=100></TD> <TD class=abstractnews width="100%"> <P align=justify><STRONG>خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.</STRONG></P></TD> <TD noWrap width=100> <P align=justify><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 height=5> <P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD></TD> <TD background=/images/news_sep_title.gif height=1></TD> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD height=10></TD></TR> <TR> <TD height=10></TD></TR></TBODY></TABLE></P></TD></TR><TR><TD width="100%" valign="top"></TD></TR><TR><TD height="5"></TD></TR><TR><TD class=abstractnews width="100%" valign="top"> <P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD noWrap width=1 background=/images/article/news_sep_title.gif></TD> <TD noWrap width=10></TD> <TD class=abstractnews width="100%"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR height=10> <TD></TD></TR> <TR> <TD class=mainbodytextnews vAlign=top width="100%"> <TABLE style="DISPLAY: inline; FLOAT: right" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD noWrap width=10></TD> <TD align=middle width=280> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=280 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width="100%"><IMG height=189 alt="خاک چیست؟" src="http://www.aftabir.com/articles/science_education/geology/images/fdd7ac6fe953e663d9e86c8bc2ff27ce.jpg" width=280 border=0></TD> <TD noWrap width=3></TD> <TD vAlign=top noWrap width=1 height="100%"> <TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 border=0> <TBODY> <TR> <TD noWrap width=1 bgColor=#bbbbbb height="50%"></TD></TR> <TR> <TD noWrap width=1 bgColor=#ffffff height="50%"></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD noWrap width=3></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD noWrap width=10></TD></TR> <TR> <TD noWrap width=10></TD> <TD height=3></TD> <TD noWrap width=10></TD></TR> <TR> <TD noWrap width=10></TD> <TD width=280 height=1> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=280 border=0> <TBODY> <TR> <TD width="50%" bgColor=#bbbbbb height=1></TD> <TD width="50%" bgColor=#ffffff height=1></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD noWrap width=10></TD></TR></TBODY></TABLE> <P class=news_body>در سالهای دور خاک بعنوان بخش بی ارزش پوسته زمین به شمار می رفت. تا اینکه در سال ۱۸۸۰ میلادی توسط دانشمندی روسی به نام "داکوچائف" بعنوان بخشی زنده و دارای ارزش مورد مطالعه قرار گرفت. </P> <P class=news_body align=justify>خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب. </P> <P class=news_body align=justify>خاک با یک تکه سنگ خرد شده و یا یک لایه جرم کثیف متفاوت است، خاصه مهم خاک این است که زنده است و موجودات زنده را می پروراند که مثال بارز آن گیاهان هستند. به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد. </P> <P class=news_body align=justify>پوسته زمین ( در اینجا خاک) بوسیله باد، آب یا فعالیتهای انسان فرسوده می شود و از دیگر سو توسط فرآیند هوا زدگی سنگها یا بعبارت درست تر مواد مادری مجدّداً احیا یا نو می شود. خاک با دیمانسیون سه بعدی تعریف می شود یعنی ارتفاع به علاوه مساحت. </P> <P class=news_body align=justify>هنگامی که در جاده ای شما در حال حرکت هستید به مقطع بریده تپه کنار جاده ( مقطع طبیعی ) نگاه کنید. می بینید که خاک روی آن، از لایه های مختلفی با رنگهای متفاوت تشکیل شده است. دقت کنید که به چه ترتیبی ضخامت لایه های منفرد از بالا به پائین تغییر می کند. چرا لایه های پائینی خاک تپه معمولاً ضخیم تر هستند؟ چرا لایه بالائی خاک تیره تر است؟ پاسخ همه این سئوالها به چگونگی تشکیل خاک بر می گردد. </P> <P class=news_body align=justify>به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد </P> <P class=news_body align=justify>تصویر از رایزو باکتریای خاک تهیه شده است. </P> <P class=news_body align=justify>تصور هر شخص از خاک بر اساس استفاده ای است که از آن می کند. </P> <P class=news_body align=justify>یک مهندس عمران، از خاک بعنوان زیر بنا و مهد ساختمان، جاده و بزرگراه نگاه می کند. </P> <P class=news_body align=justify>یک مهندس معدن، خاک را پوششی می بیند که باید آنرا بردارد تا به معادن و کانی های گرانبها دست پیدا کند. </P> <P class=news_body align=justify>یک طراح فضای سبز به خاک بعنوان منبعی برای ساخت یک پارک یا باغ زیبا می نگرد. </P> <P class=news_body align=justify>و بالاخره، مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به خاک بعنوان منبعی برای تولید محصولات کشاورزی و جنگل نگاه می کنند. </P> <P class=news_body align=justify>ما می توانیم و باید علوم متداول مثل شیمی، فیزیک و بیولوژی را در مطالعات خاک بکار ببریم. همانطوری که بسیاری از دانشمندان در طول سالیان متمادی اینکار را انجام داده اند. ولی تحقیقات اخیر نشان دهنده این است که باید تحقیقات خود را تنوع ببخشیم و تغییراتی در آن بوجود آوریم. چالش پیش روی ما نگاه به کل سیستم طبیعی همراه با پیشرفت علوم در سایر زمینه ها و روابط متقابل بین آنهاست. </P> <P class=news_body align=justify>آیا میتوان روی موجودات زنده خاک بدون توجه به محیط زیست مطالعه نمود؟ آیا میتوان یک ذره از خاک را بدون در نظر گرفتن ذرات کنار آن در یک خاکدانه مطالعه نمود؟ مشخصاً، دانش بیشتری را باید بدست آوریم. اگر چشمان خود را بیشتر باز کنیم تا از ماورای حصاری که علوم متداول یاد شده برای ما ترسیم نموده اند و با زاویه ای دیگر به مسائل بنگریم. دانشمندان خاک (خاکشناسی) در زمینه های شیمی، فیزیک و بیولوژی در اندیشه چنین کاری خواهند بود، به شرطی که وقتی به خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک فکر می کنند، پویایی و روابط متقابل آنرا از یاد نبرند... </P> <P class=news_body align=justify><FONT color=#ff0000><STRONG>●● خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی</STRONG> </FONT></P> <P class=news_body align=justify>● خصوصیات فیزیکی </P> <P class=news_body align=justify>خاک ها مرکب از سه فاز یا حالت جامد، مایع و گاز هستند. مطالعه فیزیکی این سه فاز، فیزیک خاک نام دارد و مشتمل بر موارد زیر میباشد: </P> <P class=news_body align=justify>دانسیته و تخلخل </P> <P class=news_body align=justify>بافت </P> <P class=news_body align=justify>ساختمان </P> <P class=news_body align=justify>رنگ </P> <P class=news_body align=justify>نگهداری و حرکت آب در خاک </P> <P class=news_body align=justify>هر چند بیشتر این خصوصیات خاک از مواد مادری آن به ارث می رسند ولی بعضی تلاشهای انسانی می توانند برخی از این خصوصیات را تغییر دهند بطوریکه حاصلخیزی خاک تامین شود. ساختمان مدوری که در شکل دیده می شود یک نمونه از خاکی است که نمک های سدیمی زیادی دارد. محصولاتی که در چنین خاکهائی رشد می کنند مشکلات فراوان نفوذپذیری ریشه های گیاهی را خواهند داشت. </P> <P class=news_body align=justify>● خصوصیات شیمیائی </P> <P class=news_body align=justify>مطالعات مربوط به خواص شیمیائی خاک به خصوصیات شیمیائی خاک که بستگی به ترکیب معدنی، مواد آلی و محیط دارد، می پردازد. </P> <P class=news_body align=justify>همانطور که می دانیم، واکنش های شیمیائی هنگامی رخ می دهند که مواد یا ترکیب و یا تجزیه شوند بطوریکه با مواد اولیه از نظر ماهوی تفاوت دارند. واکنش ها در حین انجام یا انرژی از دست می دهند یا انرژی خواه هستند. مواد جدید وقتی بوجود می آیند که پیوندهای بین اتمها یا یونها تشکیل می شود، پیوندهائی شکسته می شوند و یا وقتی اتمها آرایش جدیدی به خود می گیرند. یونها اتمهائی هستند که بواسطه از دست دادن یا گرفتن الکترون ها باردار شده اند، مثبت یا منفی. یونهای با بار مخالف همدیگر را جذب می کنند،در حالیکه یونهای با بار یکسان همدیگر را دفع می کنند. یک مثال ساده ترکیب اکسیژن و هیدروژن و تشکیل آب است. </P> <P class=news_body align=justify>فهم شیمی خاک در فهم تشکیل خاک و حاصلخیزی نقش مهمی دارد. چگونگی شکسته شدن سنگها و کانی ها و تبدیل آنها به ترکیبات جدید برای درک چگونگی هوا دیدگی و فرسایش خاک ضروری است. نیزچگونگی تبدیل و تشکیل مواد معدنی خاکها منجر به حاصلخیزی بهتر و روشهای برتر آزمایشهای خاک منجر می شود. تصویر، یک مقطع نازک از مواد مادری خاک را زیر یک میکروسکوپ پلاریزان نشان می دهد. </P> <P class=news_body align=justify>در این تصویر، به ترتیب پیچیده و اندازه کانی ها و ساختمانهای متخلخل توجه کنید . هر کانی دارای قابلیت حلالیت و همچنین مقاومت به هوادیدگی منحصر بفرد می باشد . در کانی های مشابه ، ذرات کوچکتر سریعتر حل می شوند به علت اینکه دارای سطح تماس ( در واحد جرم ) بیشتری هستند و این سطح در معرض فرایند هوا دیدگی می باشند. </P> <P class=news_body align=justify>● خصوصیات بیولوژیکی </P> <P class=news_body align=justify>بیولوژی خاک مطالعه موجودات زنده در خاک است . تعداد زیادی باکتری ، قارچ ، اکتینو مایست ، کرمها ، حشرات ، پستانداران و جوندگان کوچک در خاک زندگی می کنند . بسیاری از این موجودات زنده به تامین حاصلخیزی خاک بواسطه تجزیه باقیمانده های گیاهی و جانوری که منجر به گردش مجدد عناصر غذایی می شود کمک می کنند . تاثیر متقابل بین موجودات مختلف یک موضوع بسیار جالب در علم خاک است . یک مثال از این تاثیر متقابل همیاری باکتری با ریشه گیاهان است که در تصویر نشان داده شده است .اغلب این همیاری به فواید دو طرفه منجر میشود.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P></TD></TR> text/html 2011-04-07T06:31:09+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian گزارش كار آزمایشگاه گیاهشناسی (مشاهده دانه نشاسته سیب زمینی) http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/10 <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></DIV><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>در پارانشیم كلروفیلی ( كلرانشیم ) ، پلاستها تولیدكننده آمیلوپلاست میباشند كه دانه های نشاسته در آنها تشكیل میشود. در طول فرآیند فتوسنتز ، دانه نشاسته در روز تولید شده و درصد آن در برگها بالا میرود و در شب به مصرف گیاه میرسد و اضافات آن در آمیلوپلاست ذخیره میگردد . دانه های نشاسته در پلاستها بر حجمشان افزوده شده به اندازه ای كه غشای پلاست را پاره میكند و در اغلب گونه ها طبقات متحدالمركز در اطراف یك نقطه به نام ناف بوجود می آورد و علت آن اختلاف در میزان جذب آب لایه های مختلف میباشد. </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P></SPAN> <P></P> <P><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: silver; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <TABLE id=table1 style="WIDTH: 361px; HEIGHT: 145px" cellSpacing=5 cellPadding=5 width=361 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></SPAN>&nbsp;</P></TD> <TD width=143 rowSpan=2> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><IMG height=147 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/wheat01.jpg" width=180 align=right border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right><FONT color=#cccccc><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT size=5>٭</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">دانه نشاسته گندم</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Lotus"> </SPAN></FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P align=center><FONT color=#cccccc><IMG height=146 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/zea%20mays.jpg" width=180 align=right border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=right><FONT color=#cccccc><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT size=5>٭</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">دانه نشاسته ذرت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><IMG height=146 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/oryza02.jpg" width=180 align=right border=0></FONT></P> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT size=5>٭</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">&nbsp;دانه نشاسته برنج</SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></SPAN></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P> <TABLE id=table1 cellSpacing=5 cellPadding=5 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=135 rowSpan=2></TD> <TD vAlign=top> <P align=center><FONT color=#cccccc><IMG height=151 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/bean.jpg" width=180 align=right border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=justify> <P dir=rtl align=justify> <P dir=rtl align=justify> <P dir=rtl align=justify> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#cccccc><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT size=5>٭</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">دانه نشاسته لوبیا</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><IMG height=147 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/potato02.jpg" width=180 align=right border=0></FONT></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT color=#cccccc>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT size=5>٭</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">دانه نشاسته سیب زمینی</SPAN></FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><IMG height=143 src="http://www.sanru.ac.ir/botany/images/banana01.jpg" width=180 align=right border=0></FONT></P> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <P dir=rtl> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl><FONT color=#cccccc><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Lotus"><FONT size=5>٭</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Lotus">دانه نشاسته موز</SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نشاسته دارای فرمول شیمیایی </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[C<SUB>6</SUB>(H<SUB>2</SUB>O)5]<SUB>n</SUB></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> میباشد كه توسط آنزیم آمیلاز به دو واحد گلوكز تبدیل میگردد. اسیدهای رقیق نیز باعث تجزیه نشاسته به دو واحد گلوكز میگردد . دانه نشاسته در آب سرد و الكل غیــرقابل حل بوده و حالت سوسپــانسیون به خود میگیرد و در آب گرم 70 درجه سانتیــگراد متورم شده و دانه های آن تركیده و حالت ژله ای و چسبنده ایجاد میگردد . نشاسته در اثر تجزیه ناقص تبدیل به گلوكز ، مالتوز و دكسترین میشود . نشاسته از دو زنجیره اصلی و شاخه های فرعی تشكیل شده است به زنجیره اصلی آن آمیلوز میگویند كه در آب محلول بوده و 20 درصد از ساختمان شیمیایی نشاسته را تشكیل میدهد و اتصالات حلقه های كربنی آن&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">α(1®4)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; میباشد . شاخه های فرعی آن آمیلوپكتین نام دارد كه در آب نامحلول بوده و 80 درصد ساختمان شیمیایی نشاسته را تشكیل میدهد و اتصالات حلقه های كربنی آن </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">α(1®4)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; بوده اما اتصالات حلقه های كربنی آمیلوپكتین به آمیلوز از نوع </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">α(1®6)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; میباشد. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">معرف رنگی دانه های نشاسته لوگل بوده كه آنرا به رنگ آبی تا بنفش در می آورد . نكته قابل توجه آنكه ید موجود در معرف لوگل با زنجیره اصلی آمیلوز تركیب میشود . </SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif" color=#ff0000 size=4>گزارش كار:</FONT></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در اینجا به بررسی دانه نشاسته چند گونه گیاهی میپردازیم : </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برای مشاهده دانه نشاسته سیب زمینی ابتدا آنرا با آب معمولی شستشو داده و خشك میكنیم سپس با اسكالپل برشی ایجاد كرده و با نوك آن روی بافت ذخیره سیب زمینی چندبار می كشیم . شیرابه حاصل را بر روی یك قطره آب مقطر روی لام میریزیم . سپس لامل را به طور مورب بر روی آن رها میكنیم . حال یك قطره لوگل در یك ضلع لامل ریخته و در ضلع مقابل با یك عدد دستمال كاغذی ، آب مقطر و لوگل را می كشیم. زمانی كه لوگل به وسط لامل رسید این عمل را قطع میكنیم . این عمل باعث میگردد كه برخی از دانه های نشاسته به اندازه مناسب رنگ گرفته و از تیره شدن بیش از حد و یا عدم رنگ آمیزی دانه های نشاسته جلوگیری شود . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 1.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برای دیدن دانه نشاسته بذرهای خشك از قبیل لوبیا ، ذرت ، گندم و برنج ابتدا با تیخ اسكالپل دانه را از وسط نصف كرده و سپس قسمتهای سفید كه حاوی نشاسته میباشد را خراش میدهیم و خاكه آن را بر روی یك قطره آب مقطر بر روی لام ریخته و یك عدد لامل روی آن رها میكنیم . سپس طبق دستور بالا یك قطره لوگل در یك گوشه لامل گذاشته و از طرف دیگر با یك عدد دستمال كاغذی آن را میكشیم تا دانه های نشاسته به رنگ آبی درآید .</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT> text/html 2011-04-06T10:10:06+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian کشاورزی در استان ایلام http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/8 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ویژگیهای كشاورزی استان ایلام&nbsp;</SPAN></B></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ویژگیها: </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">استان ایلام با وجود تنوع اقلیمی و اراضی مستعد برای تولید انواع محصولات زراعی و باغی، وجود منابع پایه غنی مناسب(آب و خاك، جنگل و مرتع، ذخائر ژنتیكی) و وجود بستر مناسب برای افزایش اراضی آبی از طریق تبدیل اراضی مستعد دیم به آبی ، وجود استعداد در زمینه های مختلف برای ایجاد صنایع تبدیلی و تكمیلی، وجود استعداد در افزایش امكان استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و ایجاد دستگاههای پمپاژ و احداث سدهای خاكی ، مخزنی و انحرافی و ایجاد شبكه های آبیاری و تجهیز و نوسازی و یكپارچه سازی اراضی، وجود شرایط اقلیمی و فنی و اجتماعی و پتانسیل ها و ظرفیتهای بالقوه برای افزایش سطح تولید برخی محصولات اساسی مثل: گندم، جو، برنج، ذرت، حبوبات، سیب زمینی و سبزی و صیفی جات استعداد بالقوه بخشی از مناطق كوهستانی واراضی دیم شیب دار جهت كاشت درختان مثمر و غیرمثمر در جهت توسعه باغداری و جنگلكاری و امكان افزایش تولید محصولات باغی و جنگلی ، استعداد ایجاد و تأسیس تشكلهای اقتصادی و خدماتی(تعاونیهای تولیدی، مكانیزاسیون) استعداد توسعه مشاركتها و تشكلهای مردمی در امور تولید و خدماتی(در جهت استفاده مطلوب از منابع و عوامل تولید) استعداد بالقوه بخشی از مناطق در توسعه و تامین نباتات علوفه ای، محصولات جالیزی و سبزیجات و میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری و استفاده بالقوه و وجود امكانات برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; TEXT-KASHIDA: 0%"><IMG height=205 src="http://www.ilamexport.com/photos/shaltook.jpg" width=261 border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دستیابی به هدفهای كمی برنامه دوم را دستخوش تغییرات قرار داده و انرا غیر ممكن ساخت، علیهذا بدون برطرف ساختن موانع توسعه در این بخش نمی توان شاهد شكوفائی سایر بخشهای اقتصادی بود. در برنامه سوم نیز 83-79 كشاورزی بعنوان محور توسعه مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. با عنایت به اینكه استان ایلام از لحاظ كشاورزی دارای جایگاه خاص خود می باشد انتظار میرود در برنامه سوم اهتمام و تلاش مضاعف و جهش قابل ملاحظه ای در افزایش تولید محصولات زراعی و باغی بویژه افزایش سطح اراضی آبی صورت گیرد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">با توجه به پتانسیل و قابلیتها و امكانات كشاورزی استان از مجموع 237 هزار هكتار اراضی قابل كشاورزی، سالانه فقط 45 هزار هكتار آن بصورت آبی و 242 هزار هكتار بصورت دیم مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. در همین راستا و طی دوره زمانی برنامه سوم در نظر است كه 65 هكتار از محل اجرای طرحهای ملی در بخش تامین آب و 6/28 هزار هكتار از محل اجرای طرحهای استانی به اراضی دیم موجود و 50 هزار هكتار از اراضی ملی دیم و قابل كشت در اهداف برنامه پیش بینی شده است. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">با توجه به وضعیت بازرگانی و پوشش گیاهی و ... منابع آب موجود در استان از آنجائیكه كل آب سطحی و زیرزمینی پس از كسر آب خارج از فصل(قنات، چشمه و مصارف شرب و صنعت) در وضع موجود 410/414 میلیون متر مكعب با راندمان 94/35% می باشد كل آب قابل دسترسی كشاورزی در برنامه سوم توسعه 800/770 میلیون متر مكعب با راندمان 09/39% پیش بینی شده است. كه اضافه برداشت آب زیرزمینی و آب سطحی بترتیب 300/25 و 90/331 میلیون متر مكعب طی دوره زمانی از اهداف برنامه می باشد در صورت لزوم توجه بیشتر به مهار و بهره برداری مطلوب و استفاده كارا و مؤثر در بخش آب و همزمان احداث شبكه های اصلی و فرعی و زهكشی و تجهیز و نوسازی مزارع و ... در بخش كشاورزی می توان از خروج میزان زیاد سالانه آب به خارج از استان جلوگیری نمود و از این طریق است كه توسعه بخش كشاورزی تحق پیدا خواهد كرد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; TEXT-KASHIDA: 0%"><IMG height=175 src="http://www.ilamexport.com/photos/gandom.jpg" width=249 border=0></P> text/html 2011-04-05T07:32:05+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian شعر كشاورزی1 http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/6 <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=559 border=0> <TBODY> <TR> <TD width=559 background=http://www.blogfa.com/layouts/bsky/index_17.gif height=40> <DIV class=posttitle dir=rtl><A href="http://alonefarmer.blogfa.com/post-1153.aspx">ما بدون هم:</A></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-LEFT: #a5cbe9 1px solid; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px" width="100%" bgColor=#ffffff> <DIV align=left><FONT color=#000000></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=left>&nbsp;</DIV> <DIV class=PostBody dir=rtl> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">واسه مزرعه آدمها می مونن به فکر هم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">دیگه هیچ کی نمیشه دل نگرون بیش و کم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">یه مترسک رو میارن میذارن تو چنگ باد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">نمیشه اگر چه اون جلو هجوم غصه خم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=EN-CA dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">من رو اینجا جا گذاشتین<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">توی مزرعه دوباره<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">اگه قلبتون نمیره<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">فصل زندگی بهاره<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">فکر آدما همون مزرعه سبزینه هاس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">"ما بدون هم" شعار پرفریب تیشه هاس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">می کارم دونه حس رو توی مزرعه به شعر<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">دیگه وقت کندن شاخه زرد غصه هاس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">میام این ترانه رو می نویسم رو خوشه ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">مزرعه همون نشاط کودکی تو خونه هاس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">جز محبت خوشه ای نیس<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">من مزرعه می دونم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">دوره از آفت غصه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA">کاشتنی به دستای هم</SPAN></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-04-05T07:23:16+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian كاریكاتور كشاورزی1 http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/5 <DIV style="FONT-SIZE: 4pt; WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 12px"></DIV><!-- end header --> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white"> <DIV class=bodyposts> <DIV class=post><A name=30></A> <H2 class=hl><A href="http://agri-ch.blogfa.com/post-30.aspx">طنز کشاورزی </A></H2> <DIV class=cnt><BR> <P><IMG height=462 src="http://www.abdicartoon.com/caricature/noword/noword_14.gif" width=412></P></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-04-05T06:52:30+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian عجیب ترین پروژه مهندسی كشاورزی جهان http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/4 <DIV id=menua><FONT color=#cc0000 size=2><STRONG>عجیب‌ترین پروژه مهندسی کشاورزی جهان</STRONG></FONT></DIV> <DIV id=downa> <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: 0px; HEIGHT: 0px"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <H2 class=post-title style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>حدود ۳ هزار سال پیش مردمان مناطق کوهستانی فیلیپین، یکی از شگفت‌انگیزترین پروژه‌های کشاورزی را پیاده کردند:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></FONT></SPAN></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><SPAN>آنها برای اینکه بتوانند در کوه‌ها کشاورزی کنند، شروع به تسطیح و پلکانی کردن کوه‌ها کردند.ارزش کار آنها وقتی نمایان می‌شود که بدانیم، مردم فیلیپین دران زمان هیچ وسیله و ماشین مدرنی در اختیار نداشتند.البته ایده کشت پلکانی چیز تازه‌ای نیست که مختص به مردم فیلیپین باشد، ولی عظمت کشت پلکانی در فیلیپین وقتی نمایان می‌شود که بدانیم اگر زمین‌های کشاورزی موجود در کوه‌های فیلیپین در کنار هم قرار داده شوند، طولی به اندازه نصف دور زمین خواهند داشت و مساحت آنها ۱۰۳۶۰ کیلومتر مربع برآورد می‌شوند</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 335px" alt="" hspace=0 src="http://www.1pezeshk.com/cip/pictures/337d75d00768c37d218e69131710363c.jpg" align=baseline border=0></SPAN></FONT></P><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN>اما برای &nbsp;کشاورزی در ارتفاعات فقط<SPAN>&nbsp; </SPAN>پلکانی کردن زمین کافی نیست و فیلیپینی‌ها باید کار مهم‌تری هم انجام می‌دادند: انتقال آب! برای این کار آنها شبکه پیچیده‌ای از کانال‌ها و دریچه‌های آب ایجاد کردند، طوری که آب با استفاده از لوله‌های چوبی به مزارعی در ارتفاع بالا می‌رسید. وقتی زمین‌های واقع در ارتفاع از آب سیراب می‌شدند، آب به سمت زمین‌های با ارتفاع پایین‌تر حرکت می‌کرد.</SPAN></FONT></P></SPAN></H2><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 549px" alt="" hspace=0 src="http://www.1pezeshk.com/cip/pictures/98a782b8134b23e69ef9c30b21f245be.jpg" align=baseline border=0></SPAN></FONT></P></SPAN></DIV> <H2 class=post-title style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>شالیزارهای پلکانی فیلیپین<O:P></O:P></SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN></H2> <H2 class=post-title style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=+0><FONT size=+0><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=1><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN></FONT></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">اکنون یکی از جاذبه‌های توریستی این کشور هستند. البته همین توریست‌ها، ناخواسته&nbsp; تدریجا صدماتی به این کشتزارهای عجیب و غریب وارد می‌آورند، چرا که درآمد ناشی از توریسم تمرکز مردمان این نواحی را حرفه کشاورزی منحرف کرده است و درآمد جایگزینی برای آنها ایجاد کرده است. مشکل دیگر کمبود آب است که متعاقب زلزله سال ۱۹۹۰ شروع شده است و آب مصرفی در صنعت توریسم این میزان کمبود را تشدید کرده است. یونسکو این زمین‌های کشاورزی را در لیست اماکن میراث جهانی قرار داده است .</SPAN><BR></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></H2></DIV> text/html 2011-04-05T06:42:33+01:00 eng-keshavarzi89.mihanblog.com reza jalilian تارخچه كشاورزی در ایران http://eng-keshavarzi89.mihanblog.com/post/3 <DIV class=posttitle align=center><A href="http://keshavarzei.blogfa.com/post-2.aspx"><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>تاریخچه کشاورزی ایران</FONT></STRONG></A></DIV> <DIV class=posttitle align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1></FONT>&nbsp;</DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است.همچنین گفته می شود که مهاجرت آریایی هابر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده است. </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> به نظر می رسد منظومه درخت آسکوریک که از زمان ساسانیان باقی مانده (ترجمه ماهیار نوابی- بنیاد فرهنگ ایران) ودر آن از رجز خوانی یک بز در برابر یک نخل سخن می رود_ نمایشگر اختلاف بین کشاورزان ودامداران اولیه است. اینکه منظومه به نفع بز که قادر به حرکت (کوچ) است پایان می پذیرد حاکی از قدمت ریشه های این منظومه است در آغاز ایجاد باغهای باستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>[</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند. در حفاریهای نقاط مختلف ایران مشخص گردیده که در حدود 3300 سال پیش از میلاد مسیح درخت را در ری – کاشان و دامغان به طرز مشابهی نقاشی می کرده اند و بنابراین در آن زمان از لحاظ باغبانی میان نقاط مختلف ایران رابطه برقرار بوده است<B><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمانترین است آنجاست که کی از خدا پرستان یشترین غله را کشت کند<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>و بیشترین گیاه و میوه را بکارد ..</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>پطروشفسکی از استراسبون روایت می کند که در قرن اول پیش از میلاد مسیح ایرانیان کلیه ی درختان میوه ای که در یونان وجود داشته به استثنای زیتون کشت <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>می کرده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اند . گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغهایی در ایران وجود داشته که آنها را پارادیس یا پردیس (این کلمه در زبانهای رایج اروپایی به معنای بهشت است) می نامیدند و در آنها در ختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاههای بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت. از میوه های مهم این زمان ایران می توان انگور-<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>خرما و انجیر را نام برد<B>.</B><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>با حمله اسکندر مقدونی کشاورزی ایران رو به افول گذاشت و بسیاری از کاریز ها و باغها و مزارع اطراف آنها از بین رفت و این وضع تا زمان به حکومت رسیدن اردشیر بابکان ادامه یافت. ساسانیان به احیای قنوات و تشویق و توسعه زراعت و باغبانی و دامپروری همت گماشتند و ایران مجددا " آباد شد . همچنانکه پتروشفسکی هم متذکر شده در کتاب پهاوی بوندهشن که مربوط به زمان ساسانیان است و امروزه آن را بن دهش می نامیم از کشت انواع میوه مانند پرتقال – سیب – انگور – خرما – به – لیمو – انار – هلو – فندق – سنجد – بادام –توت – گلابی –پسته – زرد آلو – گردو – شاه بلوط و نیز انواع سبزی و گل و مانند تره تیزک – تره – گشنیز – خیار – نرگس – یاسمن – نسترن – لاله – بنفشه همیشه بهار – گل سرخ و گل زعفران صحبت رفته است.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>بعد از ساسانیان تا زمان حمله مغول کشاورزی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی امیه) و رونق (در زمان بنی عباس و حکومتهای محلی) گشت. در زمان دیلمیان باغبانی یران به حداکثر توسعه خود رسید و برای اولین بار کشت مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گشت.جالب اینجاست که در این عصر بعضی از انواع سبزی مثل مار چوبه وگل کلم به مقدار زیاد در ایران کشت و مصرف می شدند ولی بعد ها کشت آنها منسوخ شد و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با وجود آنکه هنوز بعضی از کشاورذان آنها را تولید می کنند هنوز مصرف آنها عمومیت نیافته و جزوگیاهان تفننی محسوب می گردند . <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0000cc>در اثر حمله مغول همراه با ویران شدن ایران باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین منوال بودتا آنکه غازان خان تیموری(اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0000cc>همت به آبادی مملکت و توسعه کشاو</FONT>رزی گماشت . در قلمرو وی انواع درختان میوه و سبزی هادر تمام نقاط کشت می شدند و باغبانی آنقدر رونق داشت که از اصفهان انواع میوه به هندوستان وآسیای صغیر وازکرمان خرما به سایر ممالک صادر می گشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>در این دوره اقلید و سورمق مرکز تولید برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمی برای کشت انواع میوه به شمار می آمد . از زمان غازان خان (سال700 هجری قمری)کتابی به نام کتاب درعلم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است باقیمانده که درسال1323<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر شده است.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>بنا به گفته پتروشفسکی در کتاب مذکور که دارای فصول متعدد است در باره حفاظت بذر ها – غلات و اینکه کدام درخت وگیاه از بذر می روید و کدام را باید به صورت نهال کاشت .خواص انگور و دیگر درختان میوه دار و بی ثمر اقسام نباتات زینتی و شایط کود (ربل)دادن صحبت گردیده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و به هر گیاهی بخشی تخصیص یافته است .نویسنده در این کتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خویش در تیلستن(قلمه زدن)پیوند زدن انواع درختان مثمر و غیر مثمر و نیز بذر افشانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نهال کاری و غرس اشجار استفاده کرده و چنین بر می آیدکه شخصا آزمایشهای فنی زیادی در کشاورزی به عمل آورده است. دانشمندان این خطه در عین مطالعه درباره خواص دارویی گیاهان به امور کاملا فنی نیز می پرداختند و دستگاههایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار (چرخ آب عین)را مثال آورد که محمد اصفهانی در قرن دهم هجری قمری جزو چهارده اختراع خود ذکر کرده می نویسد:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>(... هشتم- چرخاب عین است که آب از چاه عمیق در غایت آسانی کشیده میشود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و دلو که بر لب چاه رسید خود خالی می گردد )<B> <SPAN style="COLOR: black">.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>با این همه پس از غازان خان تا اوایل قرن دهم هجری یعنی شروع حکمرانی صفویان دوباره کشاورزی ایران سیری نزولی راطی نمود که دلیل اصلی آن عدم وجود یک حکومت مرکزی و ضعف قوای محلی و جنگهای مداوم بین آنها بود . با مستولی شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت . هر چند که با وجود تمام کوششها حتی در زمان شاه عباس نیز به رونق قبل از حمله مغول نرسید <B><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>. <o:p></o:p></B></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>در این زمان در تمام ایران درختان میوه بویژه زرد آلو – به – انار – بادام و انگور کشت می شدند . کشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خرما در خوزستان – فارس- کرمان و سیستان مرسوم بود و خرمای ایران (به ویژه خرمای جهرم )بهترین خرمای جهان به شمار می آمد و مقدار زیادی از آن به هندوسستان صادر می شد.کشت مرکبات در مازندران<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و زیتون در مازندران و خوزستان معمول بوده . در این دوره خرمای کرمان – پیاز خراسان – انار یزد و شیراز و نیز پرتقال مازندران به خارج صادر می گشت<B>.</B><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>لوژن فالاندن که در آن عهد به ایران آمده در سفرنامه خود می نویسد :زراعت ایران مانند زراعت اروپا است <B>.<o:p></o:p></B></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>از زمان صفویان نیز کتابهای کشاورزی مختلفی باقی مانده که مهمترین آنها ارشاد الزراعه تالیف فاضل هروی در سال921 هجری قمری است که در سال 1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر گشته است.بعد از صفویان حکمرانان هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر روی کشاورزی ایران داشتند که روی هم رفته اثرات منفی بیشتر بود و ایران مانند بسیاری از کشورها از قافله تمدن عقب افتاد و کشاورزیش صفویان نیز عقب تر رفت.اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر بوجود آمد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>این مرد کاردان ضمن سایر اقدامات اصولی خود سعی وافری نیز در پیشبرد کشاورزی نمود و علاوه بر وارد کردن انواع بذرهای اصلاح شده با متخصصین خارجی هم قرار دادهایی منعقد ساخت و کشاورزی ایران را به سوی پیشرفت سوق داد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0033cc><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تاسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه بخصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده های کشاورزی موسسه اصلاح و تهیه بذر ونهال و غیره به وضع کنونی در آمد .<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>