تبلیغات
daneshjoei - مطالب اردیبهشت 1390
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390

گزارش آز.فیزیک -آز ثابت فنر

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

بنام خدا

 

آزمایش ثابت فنر

رضا جلیلیان گروه 4

هدف بدست آوردن ضریب ثابت کشسانی فنر (k) در آزمایش اول و ضریب جرمی فنر (f) و مجددا ضریب ثابت کشسانی فنر (k) در آزمایش دوم است.

 برای انجام دو آزمایش به وسایل زیر نیاز داریم:

1-فنر

2-پایه نگهدارنده

3-خط کش با دقت میلی متر

4-تعدادی وزنه با جرم های مختلف

5-ترازو با دقت گرم

6-کرونومتر

7-نوارچسب

شرح آزمایش:
ابتدا فنر را در بالای پایه نصب می کنیم و خط کش را مقابل آن با نوار چسب می چسبانیم و عدد مقابل پایین ترین نقطه ی فنر را بر روی خط کش می خوانیم
و آن را 
x1   می نامیم.
حال وزنه ای را با ترازو وزن کرده تا از صحت جرم آن مطمئن شویم.وزنه را به فنر آویزان کرده و دوباره عدد پایین ترین نقطه ی فنر مقابل خط کش را خوانده و

 

آن را  x2  می نامیم.از رابطه ی                                                                           x=x1-x2             
مقدار افزایش طول فنر را بدست می آوریم.باید این مقدار را بر حسب متر بنویسیم.سپس از رابطه ی
F=kx  (که در آن نیرو  f=mg است )

 

  را بدست می آوریم.این کار را با 8 وزنه ی مختلف انجام می دهیم و نتیجه ی آن در جدول زیر به چشم می خورد.

حال نمودار F  بر حسب X را رسم کرده و خط F=kX را رسم می کنیم و شیب خط حاصل مقدار k می باشد.
در آزمایش دیگری می خواهیم ثابت کشسانی فنر (
k) و ضریب جرمی فنر (f) را از رابطه ی زیر بدست آوریم:

                                                                                                                                T=2

که در آن T زمان یک نوسان,M جرم وزنه,m جرم فنر و f ضریب جرمی فنر می باشد.

شرح آزمایش:                           

وزنه ای را به فنر وصل کرده و آن را به نوسان در می آوریم.با کرونومتر زمان 30 نوسان را بدست می آوریم.(هر نوسان یک حرکت رفت و برگشت کامل است)
از تقسیم زمان بدست آمده بر تعداد نوسان یعنی همان 30 ,زمان یک نوسان را حساب می کنیم.سپس
T را نیز محاسبه می کنیم.

با 8 وزنه ی مختلف این کار را تکرار می کنیم .حاصل در جدول زیر آمده است:

می خواهیم از رابطه ی        T=aM+c  که در آن       a=4  و        c=4  fm  است,k و f  را بدست آوریم.برای این کار از نتایج بدست آمده در جدول,نمودار
 

t بر حسب M را رسم می کنیم و شیب خط حاصل مقدار a  را می دهد.از رابطه ی      a=4  ,    را بدست می آوریم و c که عرض از مبدا نمودار  رسم شده است را در رابطه ی        c=4   fm قرار داده و مقدار f را بدست می آوریم.


پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390

گزارش كار آزمایشگاه گیاهشناسی -بشره پیاز

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

نام آزمایش:مشاهده اپیدرم پیاز

هدف آزمایش:بررسی سلول های اپیدرمی

مواد و وسایل مورد نیاز:

میکروسکوپ،لام و لامل،تیغ،آب مقطر،پیاز

روش انجام کار:

یک لایه از پیاز جدا می کنیم و سپس اپیدرم بیرونی یا درونی ان را با دست از برگ جدا کرده روی لام قرار  داده، قسمت های اضافی را با تیغ برش زده و جدا می کنیم ،با ریختن چند قطره آب بر روی نمونه از خشک شدن سلول جلوگیری می کنیم،سپس لامل را روی ان قرار می دهیم و برای مطالعه نمونه ان را زیر میکروسکوپ قرار می دهیم.(در مشاهده این نمونه از لنز 40 استفاده می کنیم)

تعداد سلول های مشاهده شده را یادداشت می کنیم و سپس تعداد سلول ها در یک سانتیمتر مکعب را به دست می اوریم.(7 یاخته مشاهده شد)

تصویر مشاهده شده با آب:

           پس از استفاده از لوگل